Events Calendar
May  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

จำนวนครูและบุคลากร

1. ผู้บริหาร

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ดร.นารี คูหาเรืองรอง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางนิภา แสนคำ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์

นางราตรี       ตรีพรหม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

 

 

2.ครูและบุคลากร

 

ลำดับ

รายชื่อ

สอนระดับชั้น

1

นางศิวาพร แก้เอียด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2

นางอังคณา หว่างเพียร

,, 

3

นางสาวพรพิมล ยศแสน

 ,,

4

นางสาวบุษรินทร์ วิเศษสุข

  ,,

5

 นางสาวชะบา จันทร์นวล

 ,,

6

 นางสาวพัชรี ทานะพรม

,,

7

 นายสมศักดิ์ โกฐาคาน

 ,,

8

นางสาวดลฤดี เพ็ชร์ชะ

 ,,

9

นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์

 ,,

10

นายชัยวิทย์ บรรจงจิตต์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

11

นางอุรุยา คีรีมาศทอง

 ,,

12

นางสุภาภรณ์ ทับทิมแดง

 ,,

13

นางไพวรรณ แจ่มแจ้ง

 ,,

14

นางสาวสุปราณี อามตร

 ,,

15

นางสาวพิชย์กร โคตะมี

 ,,

16

นางสาวจิรารัตน์ วิกล

  ,,

17

นางจำเรียง ประดับเวทย์

 ,,

18

นายวฤทธิ์ ลำใย

 ,,

19

นางเบญจมาศ ตรุฑนวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20

นางดวลพร ว่องสุนทร

  ,,

21

นางยุพดี เฉลิมลา

 ,,

22

นางเขมิกา อารีญาติ

 ,,

23

นางสาวกิ่งดาว สายสีสด

 ,,

24

นางสาวอริยา ขุนแก้ว

 ,,

25

นางทองทวี นพคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

26

นางภิรมย์ เพ็ญพวงสิทธุ์

 ,,

27

นางสาวสุวรรณี สงสันเทียะ

 ,,

28

นางธนิตา บุญสิน

 ,,

29

นางสาววลีรัตน์ การะดี

 ,,

30

นายวชิระ พรมเสนา

 ,,

31

นางนันทพร นันทวรรธนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

32

นางจีรพร จั่นอุไร

 ,,

33

นางสุพรรณนิภา ทองมอญ

 ,,

34

นางสาวหยุด กิจสุวรรณ์

 ,,

35

นางสาวอมรัชญา ชินศรี

 ,,

36

นางปวีณา ไชยทองศรี

ชั้นประถมศึกษาปีทื่ 6

37

นางสุรินทร์ จันทร์เปรม

 ,,

38

นางอัสณีย์ ตันสิริสุข

 ,,

39

นางสาววิภารัตน์ ฮาดดา

 ,,

40

นางสาวกาญจนา มะลิลา

 ,,

41

นายสนองรามัญจิต

ชั้นมัธยมศึกษา

42

นางลัดดา พวงยานี

 ,,

43

นางสาวกัญชรีกานต์ โพยชัยภูมิ

ครูพิเศษ-และห้องปฎิบัติการ

44

นายพีระยุทธ พิสูจน์ศิลป์

,, 

45

นางสาวรัชญา ทองป้อง

 ,,

46

นางธมลวรรณ ธรรมศักดิ์เกษม

 ,,

47

นายเดชณรงค์ โสนิกร

 ,,

48

นางสาวกีรติ ภู่ทอง

 ,,

49

นางวัชราภรณ์ ชูเมือง

 ,,

50

นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา

 ,,

51

นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ

,,

52

นางสาววิจิตรา โคกมา

,,

53

นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐ

,,

54

นายกฤษณะ ไกรสี

,,

55

นายกำพล ประคุปตานนท์

,,

56

นางสาวผกาวรรณ ไขว้พันธุ์

,,

57

นายสุนทร เทศถนอม

,,

58

นางสาวศิวาลัย สวัสดิ์รักษา

 ,,

59

นายสุรศิษฎ์ เย็นฉ่ำ

,,

60

นายสุรศิษฏ์ เย็นฉ่ำ

,,

61

นายจักรพงศ์ จั่นอุไร

,,

62

นางสุนันท์ ตันรัตนะ

,,

63

นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้

,,

64

นางสาวยุพิน แก้วสีหา

,,

65

นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์

,,

66

นางสาวสรชา แสงโพธิ์แก้ว

,,

67

นางสาวภัทรนันท์ เวชชศาสตร์

,,

68

นางปุญญิศา ผุสิตธโนดม

,,

 69

นางโกสม แก้วประสิทธิ์

 ,,

 70

นางวาสนา ชูแช่ม

,, 

 71 

72

73

 

นางชื่นพันธ์ เสมสวัสดิ์

นางสาวนิตยา ยาวิละ

ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์ ใจสุข

 ,,

 ,,

 ,,

 

 ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากร

 

ตำแหน่ง

จำนวน

ผู้บริหาร

3

ข้าราชการครู

42

พนักงานราชการ

3

ครูอัตราจ้าง

18

อัตราจ้างสพท.

3

ธุรการ

3

การเงินพัสดุ

2

พยาบาล

1

บรรณารักษ์

1

คนงาน/ภารโรง

7

ครูต่างชาติ

22

รวม

105

 

  ตารางแสดงจำนวนครูแยกเป็นระดับชั้น

 

ระดับชั้น

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

ครูต่างชาติ

รวม

ระดับประถมศึกษา

42

3

13

2

85

ระดับมัธยมศึกษา

2

-

0

-

2

EP.

3

-

5

20

12

รวม

47

3

18

22

90

 

สัดส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับประถมศึกษา                              จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน   =  1 : 27
ระดับมัธยมศึกษา                                จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  =  1 : 22
EP.                                                      จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  =  1: 12

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com