Events Calendar
November  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

เกี่ยวกับเรา

1.  ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี     เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต และประชาชนทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร้องขอกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์” และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีเนื้อที่ 12 ไร่  รูปแบบอาคารเรียนเป็นแบบ  สปช. 105 / 29 จำนวน  8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มีนักเรียนปีแรก ประมาณ 265 คน

                 เมื่อปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 1 หลัง (ห้องน้ำในอาคาร) มีอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หน่วย บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้

               ปัจจุบัน มีนางนารี  คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่ง และบริหารจัดการตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นายมานิจ  สุขสมจิตร เป็นประธาน  โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) เมื่อปี พ.ศ.2543 และจัดการศึกษาโครงการ ENGLISH PROGRAM  ปี พ.ศ.2546  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ  อันดับแนวหน้าของจังหวัดปทุมธานี

 

2.  สถานที่ตั้ง

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12120

โทรศัพท์               :               02-5644498

โทรสาร                 :               02-5642729

URL                      :               http://www.pts.ac.th

E-mail                  :              pts@pts.ac.th

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

pts-logo 

ใช้เครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน
                ปมธ.  ย่อมาจาก  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  มุ่งจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและสื่อสารสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและความเป็นไทยเพื่อสร้างผู้นำที่สง่างามสู่สังคมและเวทีโลก

 

พันธกิจ

สร้างผู้นำที่สง่างาม  สู่สังคม

 

เป้าประสงค์

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนในด้านต่างๆ  ดังนี้

  1. คุณธรรมจริยธรรม
  2. ความสามารถทางการคิด
  3. ความสามารถด้านการสื่อสาร
  4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
  5. การทำงานอย่างเป็นระบบ
  6. ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

 

นโยบาย

  1. พัฒนาครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำที่สง่างาม
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้นำของสังคม

บริหารจัดการให้เอื้อต่อการสร้างผู้นำที่สง่างามของสังคม  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

3.  ขนาดของสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3(ขยายโอกาส) และ English  Program

 

4. หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดทำการสอน คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

5.  เขตบริการ

1)  หมู่ 17 และหมู่ 18 (บ้านเลขที่ 99) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2)  บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com