Events Calendar
October  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

เกี่ยวกับเรา

1.  ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี     เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต และประชาชนทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร้องขอกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์” และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีเนื้อที่ 12 ไร่  รูปแบบอาคารเรียนเป็นแบบ  สปช. 105 / 29 จำนวน  8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มีนักเรียนปีแรก ประมาณ 265 คน

เมื่อปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 1 หลัง (ห้องน้ำในอาคาร) มีอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หน่วย บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้

ปัจจุบัน มีนางนารี  คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่ง และบริหารจัดการตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นายมานิจ  สุขสมจิตร เป็นประธาน  โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) เมื่อปี พ.ศ.2543 และจัดการศึกษาโครงการ ENGLISH PROGRAM  ปี พ.ศ.2546  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ  อันดับแนวหน้าของจังหวัดปทุมธานี

2.  สถานที่ตั้ง

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12120

โทรศัพท์               :               02-5644498

โทรสาร                 :               02-5642729

URL                      :               http://www.pts.ac.th

E-mail                  :              pts@pts.ac.th

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

pts-logo 

ใช้เครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน
                ปมธ.  ย่อมาจาก  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com