Events Calendar
October  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ – นามสกุล

สถานะในคณะกรรมการ

ตำแหน่งในคณะกรรมการ

1

นายมานิจ          สุขสมจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน

2

รศ.ดรศิริพร       ขัมภลิขิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

รศ.สมชาย         วิริยะยุทธกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4

นายดิลก            พัฒน์วิชัยโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5

นางสาวสมพิศ   สวัสดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6

นายอมรเทพ      คูหาเรืองรอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7

นางกัญญาวีร์     ไตรถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นายไชยรัตน์      ไวยลาภ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

9

นายชาญ            พวงเพ็ชร์

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

กรรมการ

10

พระมหาถาวร    ขันติธมโม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

11

แม่ชีจำเรียง        กำเนิดโทน

ผู้แทนศาสนา

กรรมการ

12

นายอมร             นวลสมบูรณ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

13

นายทวีศักดิ์        แก้วแก่นคูณ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

14

นายสุนทร         เทศถนอม

ผู้แทนครู

กรรมการ

15

นางกาญจนา     คล้ายพุฒ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com