Events Calendar
December  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ข้อมูลสถานที่

ข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสิ่งก่อสร้าง

ที่

อาคาร

แบบ

จำนวน(หลัง)

จำนวน(ห้อง)

ปีก่อสร้าง

งบประมาณ

การต่อเติม

1

อาคารเรียน

เอเซียนเกมส์

1

55

2540

120,000,000

11 ห้อง

2

โรงอาหาร

เอเซียนเกมส์

1

1

2540

*

ไม่มี

3

ส้วม(ในอาคาร)

เอเซียนเกมส์

3

6

2540

*

ไม่มี

4

ส้วม(นอกอาคาร)

เอเซียนเกมส์

1

17

2540

*

ไม่มี

5

ส้วม(นอกอาคาร)

-

1

 

2548

*

ไม่มี

6

บ้านพักครู

เอเซียนเกมส์

1

6

2540

*

ไม่มี

7

บ้านพักภารโรง

เอเซียนเกมส์

1

1

2540

*

ไม่มี

8

โรงสูบน้ำ

เอเซียนเกมส์

1

1

2540

*

ไม่มี

9

อาคารร่วมใจพัฒน์

กรมสามัญ

1

9

2540

*

ไม่มี

*  งบประมาณจากกระทรวงการคลัง

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของอาคารเรียน

ที่

อาคาร

ห้องเรียน

ห้องส่งเสริมการสอน

หมายเหตุ

1

เอเซียนเกมส์

ชั้นที่  1

ชั้นที่  2

ชั้นที่  3

 

ไม่มี

16

14

 

11

4

1

 

2

รวมใจพัฒน์

ชั้นที่  1

ชั้นที่  2

ชั้นที่  3

 

2

3

4

 

1

-

1

 

รวม

39

18

 

ข้อมูลการใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม

ที่

ภายในอาคาร

ที่ปัสสาวะชาย

ห้องส้วม

อ่างล้างมือ

ห้องอาบน้ำ

ชาย

หญิง

ชาย/หญิง

ชาย/หญิง

1

เอเชียนเกมส์ ชั้น 1

12

4

8

16/17

1/1

2

เอเชียนเกมส์ ชั้น 2

12

4

8

6/8

1/1

3

เอเชียนเกมส์ ชั้น 3

12

4

8

6/8

1/1

4

รวมใจพัฒน์

2

1

1

11/12

1/1

5

นอกอาคาร(เอเชียนเกมส์)

7

7

7

4/10

1/1

6

นอกอาคาร(กำหนดเอง)

5

6

6

2/3

-

รวม

50

26

36

45/58

5/5

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

อาคารเอเชียนเกมส์

ที่

หมายเลขห้อง

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

1

101

 

ห้องเรียนสีเขียว

2

102

-

ห้องวิชาการ

3

103

-

ห้องวิทยาศาสตร์

4

104

-

ห้องน้ำหญิง

5

105

-

ห้องน้ำชาย

6

106

-

ห้องสมุด

7

107

-

ห้องสมุด

8

108

-

ห้องคณิตศาสตร์

9

109

 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

10

110

-

ห้องสำนักงาน

11

111

-

ห้องพยาบาลและห้องพัสดุ

12

112

-

ห้องปฏิรูปการเรียนรู้

13

113

-

ห้องประชุม

14

114

-

ห้อง IDP

15

115

-

ห้อง ICT

16

201

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1

-

17

202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2

-

18

203

-

ห้องพักครูสายชั้นมัธยม

19

204

-

ห้อง Health  Room

20

205

-

ห้องน้ำหญิง

21

206

-

ห้องน้ำชาย

22

207

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

-

23

208

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

-

24

209

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2

-

25

210

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

-

ที่

หมายเลขห้อง

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

26

211

-

ห้องนาฏศิลป์

27

212

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4

-

28

213

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3

-

29

214

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

-

30

215

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

-

31

216

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4

-

32

217

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3

-

33

218

-

ห้องคอมพิวเตอร์

34

219

-

ห้องคอมพิวเตอร์

35

220

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

-

36

221

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

-

37

222

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1

-

38

223

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

-

39

224

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3

-

40

225

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4

-

41

301

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1

-

42

302

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2

-

43

303

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

-

44

304

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4

-

45

305

-

ห้องน้ำหญิง

46

306

-

ห้องน้ำชาย

47

307

-

ศูนย์ศาสนาปฏิบัติธรรมนำชีวิต

48

308

-

ห้อง IDP

49

309

-

ห้องเก็บของ

50

310

-

ห้องพักสายชั้น ป.4

51

311

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

-

52

312

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

-

53

313

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

-

54

314

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

-

55

315

 

ห้องพักครู

ที่

หมายเลขห้อง

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

56

316

-

ห้องวิทยาศาสตร์

57

317

-

ห้องชมรมภาษาจีน

58

318

-

ห้องพักครูสายชั้น ป.5-ป.6

59

319

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

-

60

320

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

-

61

321

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

-

62

322

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4

-

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

อาคารเอเชียนเกมส์

ที่

หมายเลขห้อง

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

1

211

-

ห้องพักครู

2

212

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

-

3

213

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

-

4

221

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

-

5

222

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

-

6

223

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

-

7

231

-

ห้องสมุด

8

232

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

-

9

233

-

ห้องดนตรี

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com