Events Calendar
December  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา   ๒๕๕๑     เล่มนี้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต   ๑  ได้รวบรวมจากข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ประกอบด้วย  ๖  ตอนได้แก่   ข้อมูลโรงเรียน  , ข้อมูลนักเรียน  , ข้อมูลบุคลากร  , ข้อมูลอาคารสถานที่ ,ข้อมูลงบประมาณ และ ข้อมูลด้านคุณภาพนักเรียน  โดยข้อมูลโรงเรียนได้ใช้ข้อมูลพื้นฐาน  ณ วันที่   ๑๐  มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๑เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดทำเอกสารฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ซึ่งได้รับความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานคณะครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและปฏิบัติงานจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com