ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6