กิจกรรมการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563