พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล ครู นักเรียน ผู้มีผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล ครู นักเรียน ผู้มีผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์