ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 3 4
ข้าราชการครู 13 54 67
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 1 10 11
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 14 61 75
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 15 68 83
รวมทั้งหมด 15 68 83