กิจกรรมการต่อต้านและป้องกันการทุจริต และให้คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการต่อต้านและป้องกันการทุจริต และให้คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2566