"ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านกับการจัดการเรียนการสอน"

24 กันยายน 2563 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง "ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านกับการจัดการเรียนการสอน" โดยคุณพัฒฐพงศ์ แก้วกัญยา