ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร้องขอกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์” และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีเนื้อที่ 12 ไร่  รูปแบบอาคารเรียนเป็นแบบ  สปช. 105 / 29 จำนวน 8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มีนักเรียนปีแรก ประมาณ 265 คน

             เมื่อปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 1 หลัง (ห้องน้ำในอาคาร) มีอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้

              ปัจจุบัน มีนางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาดำรงตำแหน่ง บริหารจัดการตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน โรงเรียนจัดการศึกษาโครงการ ENGLISH PROGRAM เมื่อ ปี พ.ศ.2546 และโครงการ Intensive English Program เมื่อ พ.ศ.2556 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ