กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- สรุปสาระสำคัญพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ออกตามความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานรัฐไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562