ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา
         สุวิชาโน ภว โหติ     ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ