การขับเคลื่อนจริยธรรม

                      กิจกรรมโรงเรียนสุจริต                                 ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            
         

       ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
        

              กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก                                                 ค่ายผู้นำ