ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการชำระค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์