การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คลิก
บุตรบุคลากร คลิก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คลิก