ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564