ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564