ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา