ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางนงนุช เครือเอม
ตำแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น