ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวัชราภรณ์ ชูเมือง
ตำแหน่งครู คศ.2
 เบอร์ติดต่อ 092-2982929