Events Calendar
February  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
ประกาศข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program คลิก

ประกาศ ใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิก

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ลิก

 

“ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลิก

แก้ไขเพิ่มเติม! เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (โดยเฉพาะหน้า10,12,13) คลิก

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาจีน คลิก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาจีน คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาต่างประเทศแล ผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ คลิก

แบบบันทึกการเก็บคะแนน ประจำปี 2561 ลิก

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก

รายชื่อผลการจับฉลากเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smat Program ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีกาศึกษา 2562  คลิก

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลาก คลิก

ประกาศจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิจับฉลากเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SP คลิก

ประกาศการประมูลจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา 2562 คลิก

เอกสารแนบท้ายประกาศเรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศเรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศ !! ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP / IEP ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศ ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดนักเรียน ระดับชั้นป.1คลิก

ประกาศ !! แจ้งหยุดเรียน รายละเอียดคลิก >>> คลิก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 105/58(ข) คลิก

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ลิก

เอกสารเพิ่มเติมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน คลิก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน คลิก

แบบบันทึกสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน คลิก

แบบบันทึกการเก็บตะแนน ทุกระดับชั้น 2561 ( แก้ไข ) คลิก

ตารางสอบกลางปี ปีการศึกษา 2561 คลิก

แบบบันทึกการเก็บคะแนน_ทุกระดับชั้น_ปีการศึกษา_2561 คลิก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง คลิก

สมุดบันทึกกิจกรรม PLC คลิก

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN เครือข่าย คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยวิธีคัดเลือก คลิก

- ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ป.๑ โครงการ IEP (รอบ ๒) คลิก

- ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน คลิก

- กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 โครงการ Intensive English Program (IEP) คลิก

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างชั้น ภาคปกติSP คลิก

- ประกาศประมูลร้านค้านักเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิก

- ใบแจ้งผลการเรียน คลิก

- ประกาศรายชื่อนักเรียนทืี่จับสลากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

- แบบบันทึกคะแนน ป.2ป.4ป.5 ข้อสอบกลาง คลิก

- แจ้งปฏิทินนัดหมาย คลิก

- ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560 คลิก

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 โครงการ EP และ IEP คลิก

- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 โครงการ EP และโครงการ IEP    คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในหัวข้อ ” ฉันรักประเทศไทย “

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
75686

แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียน ให้คณะครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและทักษะชีวิต

12-11-2019

Read more >>

News for Students
79774482_1204332369761046_2106267428135632896_o

กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรม Food Fun Fair 2019

23-12-2019

Read more >>

News for parents
61136495_1040720796122205_852714096754163712_o

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

25-05-2019

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com