อัลบัมทั้งหมด

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสอบ O-net ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมด้วยครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คนงาน ภารโรง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การนิเทศ ติดตาม การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียน ที่2/2564

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดพืชนิมิตร (คำสวัสดิ์ ราษฎร์บำรุง) เข้าเยียมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

การกำกับ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

เลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด 19

ภาพบรรยากาศการจับฉลากเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล ครู นักเรียน ผู้มีผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

พิธีเข้าประจำหมู่และพิธีมอบเหรียญคณะกรรมการยุวกาชาดโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ English Program และ Intensive English Program ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประชุมทางไกลร่วมกับ สพป.ปทุมธานี เขต1 เรื่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

บันทึกข้อตกลงในการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

กิจกรรม PLC ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (การอ่านและการเขียน)

กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงหาร SMT

แสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1

สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียน STEAM จาก โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมออกกำลังกาย บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

Video Conference ผอ.เขต พบเพื่อนครูครั้งที่ 1

การประชุม ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมก้อนของพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก

การประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563

อบรมการทำเอกสารประเมินผลการเรียน (ปพ.) โดยใช้โปรแกรม School Bright

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนานาชาติอริสตา อินเตอร์เนชันแนลสคูล

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

พิธีรับเหรียญและเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT 2020

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563

มอบทุกปัจจัยพื้นฐาน ปรำภาคเรียนที่ 1/2563

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4SP และ IEP ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 SP ณ พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP ณ Fun arium

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ PTS Smart School

การจัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเเละงานอนามัยโรงเรียนเรื่องอาชีพดีมีอนาคต เเละอย.น้อย

งานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูในสังกัด ปี 2563

"ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านกับการจัดการเรียนการสอน"

พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร สพฐ.)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน กิจกรรมเปิดตัวภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต

กิจกรรมค่ายเปิดโลกคณิตศาสตร์ครั้งที 3

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกาษา 2563

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2020 (SMT week 2020)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่1/2563

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เทศบาลเมืองท่าโขลง ในการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ IEP , EP ปีการศึกษา 2563

ค่ายภาษาไทยน่ารู้ ครั้งที่1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต (CPR)

การอบรมแนวทางการพัฒนาวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรม English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ English Program

รับการตรวจ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19