ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565