นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในโอากาสวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ด้านมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)