ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

29 มิถุนายน 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเทศบาลท่าโขลง