การอบรมแนวทางการพัฒนาวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษา

การอบรมแนวทางการพัฒนาวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษา โดยบริษัท Edukids Plaet วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์