สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ้มเครือขายที่ 4 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์