วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

คณะครู และนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมบำรุงต้นไม้ ปลูกต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ให้กับต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน