ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19 )