ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียน STEAM จาก โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียน STEAM จาก โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต