กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงหาร SMT

กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงหาร SMT โรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี