ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพบรรยากาศ การรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปี (ตามความสมัครใจ)