การนิเทศ ติดตาม การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียน ที่2/2564

นางสาวประนอม ศรีดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในการนิเทศ ติดตาม การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียน ที่2/2564