วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
         มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ
         1. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       
          2น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบาย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


เป้าประสงค์
         1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
         2. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ตามหลักสูจรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         3. เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
         4. จัดการเรียนเชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0