ประกาศเรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID ? 19 )