ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา และคืนค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)