ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์