ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรม ในสถานศึกษา (STEMLAB)