โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์