ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอำนวย ติงสะ
ตำแหน่งเหรัญญิก