ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพิชิต เจนบรรจง
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์