ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพบูลย์ ปิตะเสน
ตำแหน่งเลขานุการ