ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุพรรณนิภา ทองมอญ
ตำแหน่งครู คศ.3