ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเบญจมาศ ครุฑนวม
ตำแหน่งครู คศ.3