ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุพัตรา แก้วลอย
ตำแหน่งครู คศ.1