ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจิราพร บุญถนอม
ตำแหน่งครู คศ.1