ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปุญญิศา ผุสิตธโนดม
ตำแหน่งครู คศ.2